NIEUW

Pineau des Charentes Rouge

Pineau des Charentes Rouge€ 23,50

€ 23,50

NIEUWS & TIPS
 • 10-04-2019

  10-4-2019

  Onderscheiding voor onze nieuwe:

  Pineau des Charentes Rouge van

  Les Plantis des Vallees

  Médaille d’Or CGA 2019

  LEES MEER >
 • 27-3-2019 Twee Prijswinnaars

  LEES MEER >
 • 3-2-2019  Nieuw Wijnhuis: Alpasión

  LEES MEER >

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Dwacc

Art.1 - Toepasselijkheid
Dwacc.nl is een onderdeel van Frits Heidenreich Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24304659. BTW nummer: 81.32.10.616.B.01

Art.2 - Overeenkomst en aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Dwacc zijn vrijblijvend en Dwacc behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dwacc.
Dwacc is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dwacc dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Dwacc zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Art.3 - Prijsregeling en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.
Betaling kan geschieden middels IDEAL of
per bankoverschrijving op bankrekeningnummer 65.84.35.035 t.n.v. Frits Heidenreich Holding te Krimpen a/d  IJssel.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dwacc gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art.4 - Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dwacc verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Art.5 - Levering
Wanneer een bepaald jaartal van een artikel is uitverkocht, heeft Dwacc het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel te leveren.

De door Dwacc opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De minimale ordergrootte is 6 flessen. Bijdrage aan de bezorging is € 7,50 per adres in geheel Nederland, ongeacht het bestelde aantal dozen tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen van minder dan 6 flessen of in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door ons vast te stellen bezorgkosten. Neem contact met ons op via het contactformulier. Voor verzending buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Na uw bestelling nemen wij contact met u op over de definitieve verzendkosten.

Art.6 - Aansprakelijkheid en retouren
U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Dwacc daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, geeft Dwacc de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Dwacc te retourneren. U dient zich echter vooraf schriftelijk (per brief of mail) in contact te stellen met ons. Retourzendingen worden in dit geval slechts door ons geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Art.7 - Bestellingen/communicatie
Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dwacc, dan wel tussen Dwacc en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dwacc, is Dwacc niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dwacc.

Art.8 - Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dwacc in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dwacc gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dwacc kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Art.9 - Diversen
Indien u aan Dwacc schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Dwacc gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dwacc schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Dwacc gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dwacc deze Voorwaarden soepel toepast.

Dwacc is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen(en) gebruik te maken van derden.

Dwacc verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over activiteiten, producten en diensten van Dwacc en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken middels het contact formulier of per brief naar:
Dwacc, Postbus 209, 2920 AE te Krimpen a/d IJssel.

Art.10 - Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Dwacc behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

 

standaardafbeelding standaardafbeelding standaardafbeelding

AANBIEDING

 

 

Sauvignon Blanc Spiegel 2018

Sauvignon Blanc Spiegel 2018

€ 12,95

€ 11,66

Laatste Nieuws

 • Onze Pineau Rouge van Les Plantis des Vallees is onderscheiden met een Médaille d’Or CGA 2019 https://t.co/Bo5eYIquhs

  46 days

 • Voorjaarsproeverij Cognac en Pineau des Charentes 13 en 14 april van 12.00 -18.00 uur, Schuttevaerweg 23, Rotterdam (Spaanse Polder)

  46 days

 • https://t.co/oisX1G2Ifs

  293 days

Contact

T: 06 - 53.71.83.35.

E: info@dwacc.nl


 of neem contact op via ons


 contactformulier

betaalmethode
alcohol_age